Özüm Muharrem-Patel

Özüm Muharrem-Patel

Senior Test Technician

Özüm Muharrem-Patel is a Senior Test Technician at Dyson.

Articles by: Özüm Muharrem-Patel